"Neovisno" "Hrvatsko" pravosuđe – my ass

 In Korporacije, Obrazovanje, Pravo i zakoni

Uvjek sam volio knjige Davide Ickea. Oni su bili tako oštri, britki, beskompromisni i pogađali su točno u sridu. Meni željnom objašnjenja o ludosti i nelogičnosti ovog svijeta, njegove riječi su bile kao suho zlato. Tek nakon dugo vremena sam zapravo uspio dukučiti obujam posla kojeg je on napravio. Koliko mnogo podataka možete naći u njegovim knjigama o cjelokupnoj svjetskoj zavjeri. Ponukan njegovim istraživačkim radom o kojem nisam znao ništa, već sam samo prihvaćao rečeno, uputio sam se u jedan meni interesantan dio, za koji sam natuknice također našao u njegovim knjigama. Naravno moj nazovi istraživački rad koji je mnogo manjeg opsega, temelji se uglavnom na zdravoj logici i razumu.

Tema je Hrvatsko Pravosuđe.

Još dok sam radio temu oko HNB bilo mi je sumnjivo kada netko uporno traži da neka državna ustanova bude neovisna i da se ne mješa u njen rad jer je navodno jako bitno da bude samostalna u svom radu. Takva je stvar i sa pravosuđem. To su gotovo svete krave sudci i odvjetnici koji imaju monopol nad cijelokupnim pravosudnim sustavom i oni su jedini ovlašteni da tumače pravo i djele pravne savjete. No krenimo od početka.

U Hrvatskom Zakonu o odvjetništvu riječ komora a što se odnosi na Hrvatsku Odvjetničku Komoru spominje se točno 140 puta. Kolika je moć komore možemo vidjeti u nekim člancima:

Samostalnost i neovisnost odvjetništva

Članak 2.

Samostalnost i neovisnost odvjetništva ostvaruje se osobito:

– samostalnim i neovisnim obavljanjem odvjetničkog posla kao slobodne djelatnosti,

– ustrojstvom odvjetništva u Hrvatsku odvjetničku komoru (u daljnjem tekstu: Komora) kao samostalnu i neovisnu organizaciju odvjetnika na teritoriju Republike Hrvatske,

– donošenjem statuta i drugih općih akata Komore,

odlučivanjem o stjecanju i prestanku prava na obavljanje odvjetništva. MOĆ KOMORE

Pružanje pravne pomoći za nagradu

Članak 5.

(1) Pružanjem pravne pomoći kao zanimanjem smiju se baviti samo odvjetnici, ako zakonom nije drugačije određeno. MONOPOL KOMORE

(2) Profesori i docenti pravnih predmeta na sveučilištima u Republici Hrvatskoj smiju za nagradu davati pravne savjete i mišljenja. Druge oblike pravne pomoći nisu ovlašteni pružati.

(3) Pravnim savjetom i pravnim mišljenjem iz stavka 2. ovoga članka ne smatra se sastavljanje isprava (ugovora, oporuka, izjava i dr.) niti sastavljanje tužbi, žalbi prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka.

(4) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su o svojoj nakani pružanja pravne pomoći obavijestiti Komoru radi evidentiranja. OBAVEZA INFORMIRANJA KOMORE

(5) Osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su se u pružanju pravne pomoći pridržavati odredaba zakona, općih akata Komore i Kodeksa odvjetničke etike. I AKO NISI ČLAN MORAŠ SE PRIDRŽAVATI NJENIH PRAVILA

Obilježavanje podnesaka i isprava

Članak 12.

Svaki podnesak i ispravu koje sastavi odvjetnik mora potpisati i na njih staviti pečat svog odvjetničkog ureda, a ako odvjetništvo obavlja u odvjetničkom društvu, uz pečat odvjetničkog društva mora staviti i svoj pečat. PEČAT DODJELJUJE KOMORA

Pritvor

Članak 16.

Odvjetnik ne smije biti pritvoren zbog kaznenog djela počinjenog u pružanju pravne pomoći bez prethodnog odobrenja vijeća nadležnog suda sastavljenog od trojice sudaca. IMUNITET KOJI NEMA OBIČAN ČOVJEK

Članak 17.

(1) Pretragu odvjetnika i odvjetničkog ureda može odrediti samo nadležni sud ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni zakonom kojim se propisuje kazneni postupak.

(2) Kada se odredi pretraga odvjetnika i odvjetničkog ureda, sud će o tome odmah obavijestiti Komoru i odvjetnički zbor na čijem se području nalazi ured u kojemu pretragu treba obaviti. Pretraga se ne smije započeti ni provesti bez nazočnosti ovlaštenog predstavnika Komore ili područnog zbora, osim ako se oni bez opravdanog razloga ne odazovu pravodobnom pozivu da prisustvuju pretrazi. VEĆA PRAVA OD VEĆINE LJUDI

(3) Pretrazi je dužan prisustvovati sudac koji je izdao nalog za pretragu ili drugi sudac kojeg on na to ovlasti, koji će odlučiti o tome koje će se isprave i predmeti pregledati.

(4) Kod pretrage odvjetnika i odvjetničkog ureda ne smije biti povrijeđena tajnost isprava i predmeta na štetu stranaka.

 

Promjena sjedišta ureda i pisarnice

Članak 23.

(2) Svaka namjeravana promjena sjedišta ureda i pisarnice mora se prijaviti Komori APSOLUTNA KONTROLA KOMORE

Zajednički uredi

Članak 25.

(2) Odvjetnici koji namjeravaju imati zajednički ured dužni su o zaključenju ugovora iz stavka 1. ovoga članka podnijeti prijavu Komori. ZA SVE MORAŠ PITATI KOMORU

(3) Do osnivanja zajedničkog ureda dolazi upisom u odgovarajući upisnik Komore.

Članak 28.

(1) Članom odvjetničkog društva može biti samo odvjetnik.

(2) Pisanim ugovorom o osnivanju društva moraju biti uređena prava i obveze članova društva, odnosno preostalih članova društva u slučaju smrti kojega od članova društva te prava nasljednika umrlog člana društva.OVO ME PODSJEĆA NA TAJNA ELITNA DRUŠTVA GDJE SE ČLANSTVO NASLJEĐUJE

Članak 31.

(1) Za osnivanje odvjetničkog društva, odvjetnici-osnivači dužni su pribaviti potvrdu Komore da su upisani u Imenik odvjetnika i da je ugovor o osnivanju sukladan ovom Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Komore i Kodeksu odvjetničke etike. Bez te potvrde Komore, društvo se ne može upisati u registar trgovačkih društava. SVE BAŠ SVE IDE PREKO KOMORE

Članak 32.

(1) Ako Komora utvrdi da se djelovanjem odvjetničkog društva, ugovorima sklopljenim između odvjetničkog društva i njegovih članova te uvjetima pod kojima odvjetnici obavljaju svoju djelatnost teže povređuju odredbe zakona, statuta Komore ili Kodeksa odvjetničke etike, može rješenjem zabraniti rad društva te ga po pravomoćnosti rješenja brisati iz upisnika odvjetničkih društava. APSOLUTNA KONTROLA KOMORE

Obvezatnost udruživanja u Komoru

Članak 37.

(1) Odvjetnici se obvezatno udružuju u Komoru kao samostalnu i neovisnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe.

(2) Komora predstavlja odvjetništvo Republike Hrvatske kao cjelinu. KOMORA KAO BOG

Praćenje rada Komore i odvjetništva

Članak 40.

(1) Ministarstvo pravosuđa prati i proučava rad odvjetništva i uvjete za njegov rad i radi toga može od Komore tražiti odgovarajuća izvješća i podatke, vodeći računa o samostalnosti i neovisnosti odvjetništva. MOŽE TRAŽITI NEKA IZVJEŠĆA, ALI MORA IH TRAŽITI HODAJUĆI PO JAJIMA

(2) Izvješće i podatke iz stavka 1. ovoga članka Komora je dužna dostaviti Ministarstvu pravosuđa u roku od 30 dana ili u istom roku izvijestiti o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti dostaviti zatražena izvješća ili podatke. DUŽNA JE DOSTAVITI, OSIM AKO IMA RAZLOG DA IH NE DOSTAVI. KOJA GLUPOST.

Osiguranje od odgovornosti

Članak 44.

(5) Komora može preuzeti osiguranje od odgovornosti svih odvjetnika u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju odvjetnici su dužni Komori plaćati naknadu za osiguranje od odgovornosti. KOMORA JE TOLIKO BOGATA DA MOŽE PREUZETI OSIGURANJE SVIH ODVJETNIKA

(6) Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje teža je povreda odvjetničke dužnosti. AKO NE PLATIŠ LETIŠ, LICENCA KOŠTA

Stjecanje prava na obavljanje odvjetništva

Članak 46.

(1) Pravo na obavljanje odvjetništva na teritoriju Republike Hrvatske stječe se upisom u imenik odvjetnika, a nakon dane svečane prisege KAD NAM SE ZAKLEDEŠ NA VIJERNOST MOŽEŠ RADITI

Uvjeti za upis u imenik odvjetnika

Članak 48.

14. da ima položen ispit iz Kodeksa odvjetničke etike i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

(2) Hrvatska odvjetnička komora donosi Pravilnik o polaganju ispita iz stavka 1. točke 14. ovoga članka. ETIKA ODVJETNIČKOG RADA POSVE JE U RUKAMA KOMORE

Obavještavanje Komore u pokretanju postupaka

Članak 59.

Sud, odnosno drugo državno tijelo dužno je obavijestiti Komoru o pokretanju prekršajnog, odnosno kaznenog postupka i određivanju pritvora protiv odvjetnika, izricanju osuđujuće presude odvjetniku i o odluci kojom se pravomoćno završava kazneni ili prekršajni postupak protiv odvjetnika, prigovor KOMORA MORA BITI OBAVJEŠTENA

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 80.

Za pružanje pravne pomoći suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 5. i članak 29.) kaznit će se za prekršaj pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 350.000,00 kuna.

 Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu 8.000,00 do 50.000,00 kuna. Za prekršaj iz stavka ovoga članka počinjenog drugi put uz novčanu kaznu izreći će se pravnoj osobi mjera oduzimanja dozvole obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti.   AKO TKO POKUŠA UGROZITI MONOPOL KOMORE TADA ĆE DRŽAVA STUPITI NA SCENU I KAZNITI “NADRIODVJETNIKE” DRAKONSKIM KAZNAMA.

Članak 81.

Za pružanje pravne pomoći suprotno odredbama ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj fizička osoba novčanom kaznom u iznosu 8.000,00 do 50.000,00 kuna.

Ovakvih članaka ima koliko god želiš ali eto ko će ih sve prenjeti. Kad povučemo crtu pod ovaj zakon jasno je da je sve što se tiče odvjetništva što privatnog što državnog potpuno u rukama komore i njenih statuta. Država ili ministarstvo nema nikakvog utjecaja već jedino da štiti komoru koliko je god moguće. Cijeli zakon je smiješan jer se uglavnom referira na komoru i njen statut, ali da ne bi ispalo da je odvjetništvo u Hrvatskoj regulirano statutom tamo nekakve udruge donesen je zakon u kojem ništa ne piše, već je uglavnom prepisan statut komore.

E sad, što je to komora. Komora je ceh odvjetnika, više kao neformalna udruga, a nigdje nisam uspio pronaći tko je osnivač komore i da li i kome komora polaže račune. Interesantno je da je statut komore određen poveljom o osnovnim načelima evropske odvjetničke profesije i kodeks ponašanja europskih odvjetnika koji između ostalog kaže:

Najnoviji tekst je Povelja o osnovnim načelima europske odvjetničke profesije koji je usvojen na plenarnoj sjednici u Bruxellesu 24. novembra 2006. Povelja nije kodeks. Svrha povelje je njegova primjena u cijeloj Europi, dosežući i izvan granica država-članica, članova-suradnika i članova-promatrača Europskog savjeta advokatskih komora i udruženja advokata. Povelja sadrži i listu sačinjenu od 10 osnovnih načela, zajedničkih i nacionalnim i međunarodnim zakonima koji uređuju advokatsku profesiju.

Svrha povelje je da pomogne odvjetničkim komorama koje se bore da utemelje svoju neovisnost; i da poveća svijest odvjetnika o važnosti uloge odvjetnika u društvu; usmjerena je na same odvjetnike ali i na one koji donose presude kao i na javnost općenito.

Kodeks ponašanja europskih odvjetnika / advokata je usvojen 28 Oktobra 1988. Izmijenjen je i dopunjen 3 puta; zadnja izmjena je izvršena na plenarnoj sjednici u Oportu 19. maja 2006. To je obavezan tekst za sve države-članice: svi advokati, članovi advokatskih komora ovih zemalja ( bilo da su punopravni članovi, članovi-suradnici ili članovi promatrači Europskog savjeta odvjetničkih komora i udruženja odvjetnika) moraju postupati u skladu sa Kodeksom u svojim međunarodnim aktivnostima pri Europskoj uniji, Europskom ekonomskom području i Švicarskoj konfederaciji kao i u državama suradnicima i promatračima.

Cijeli tekst možete pročitati na ovoj stranici:

http://www.advokat-prnjavorac.com/advokatska_odvjetnicka.html

Kada usporedite ovu povelju i statut komore vidjećete da je su gotovo identični, što vjerovatno nije slučajno. Zašto bi komore svih zemalja imale jednake statute i tko ima moć da ih nametne bilo kojoj komori. Vjerojatno vlasnik.

Članak 64 statuta Komore kaže

4. Upravni odbor

Clanak 64.

(1) Upravni odbor cine predsjednik Komore, prethodni predsjednik Komore, predsjednici zborova, izabrani predstavnici zborova, odvjetnik koji je imenovan za clana Državnog sudbenog vijeca, nacionalni potpredsjednik Medunarodne unije odvjetnika te predsjednik udruge odvjetnickih vježbenika pri Komori.

Zašto bi ako je naša zemlja suverena, pravosuđe neovisno i suvereno u upravnom odboru najsnažnije i najmoćnije udruge sjedio potpredsjednik Međunarodne unije odvjetnika. Logičan odgovor je slijedeći: Da kontrolira.

Napomenimo dalje da HOK usko surađuje sa krovnim komorama u Evropi a koje su :

Hrvatska odvjetnička komora članica je triju najvećih međunarodnih udruga odvjetničkih komora:

 • Međunarodne unije odvjetnika (Union Internationale des Avocats – UIA),
 • Međunarodnog udruženja odvjetničkih komora (International Bar Association – IBA) i
 • Vijeća odvjetničkih komora Europe (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE)

http://www.hok-cba.hr/Default.aspx?sec=27

Meni je posebno za oko zapela Ova International BAR Association kraće IBA. Pa pogledajmo malo šta je to IBA.

Prvo što mi je upalo u oko jest to da se IBA nalazi na teritoriju City Of London a što je samostalna politička cjelina i ne spade pod jurisdikciju Velike Britanije i ona je korporacija što možete vidjeti ne njenim stranicama.citiy

http://www.cityoflondon.gov.uk/about-the-city/who-we-are/Pages/default.aspx

Na stranicama IBA-e piše da je najveća na svijetu a pod njom su slijedeće komore:

U europi: http://www.ibanet.org/barassociations/BIC_Europe.aspx

U Americi: http://www.ibanet.org/barassociations/BIC_Americas.aspx

E sad nastupaju logička pitanja kako IBA koje se nalazi ne teritoriju države veličine jedne kvadratne milje može imati nadređenu poziciju nad gotovo svim svjetskim komorama. Nadalje spomenimo da je City of London korporacije i da je sukladno tome IBA tvrtka.

iba

Ako si ti član neke tvrtke onda si shodno tome i ti tvrtka ili dio tvrtke, ali nikako nisi javna udruga ili institucija. Zdrav razum bi zaključio da je Hrvatsko odvjetništvo u stranim privatnim rukama i potpuno van kontrole države koje je i donjela zakon u kojem sama sebe isključuje iz bilo kakve kontrole te organizacije i još je štiti njen monopol.

Naravno, već unaprijed znamo da je državno odvjetništvo također sastavljeno od odvjetnika članova komore a i samo je tvrtka onda je i ono van kontrole države:

odvjetništvo

Kako je već prije pokazano u dokumentu  Republika Hrvatska d.o.o. Vrhovni sud Republike Hrvatske je također tvrtka i svi Županijski sudovi. Iz njihovih redova te iz redova komore imenuju se članovi DSV tj. Državnog sudbenog vijeće koje imenuje i razriješuje sve sudce u Republici Hrvatskoj.  Izbor svih sudaca u Hrvatskoj je stvar privatnih interesa!!

Sudci mogu postati i javni bilježnici. U Hrvatskoj javni bilježnici moraju biti odvjetnici sa stažom od najmanje 5 godina što teoretski znači da je velika većina njih prisegla HOK-u, a ako i nije onda je prisegla Hrvatskoj Javnobilježničkoj Komori. Sudci se biraju i iz redova HJK-a.

HJK je također tvrtka što možete vidjeti na www.tvrtke.com,

hjk

a članica je  Javnobilježničkog Vijeća Eurposke unije sa sjedištem u Briselu koja je pogađate također tvrtka.

biljžnici

Iz ovog kratkog istraživanja mogu zaključiti samo slijedeće; Da je kompletan pravosudni sustav u RH potpuno izbijen iz njenih ruku i da danas imamo private sudove sa privatnim sudcima, koji se financiraju  iz naših džepova, i odvjetnicima koji provode privatnu pravdu a čiji vlasnici se nalaze izvan teritorija Republike Hrvatske.

Mišljenja sam da je putem pridruživanja u EU od prije nekih 10-15 godina RH morala osim poduzeća, ustanova, instituta privatizirati i pretvoriti u tvrtke i kompletan državni aparat jer je to bio jedan od uvjeta za financiranje bankrotirane nam Lijepe naše i pridruživanje velebnom robovlasničkom projektu zvanom EU.

Sudeći prema iskustvima iz drugih zemalja koji su također u jednom trenutku u vremenu privatizirali cijeli državni aparat, a stanovnike pretvirili u pravnu fikciju zbog bankrota i više je nego jasno da je REPUBLIKA HRVATSKA BANKROTIRALA, ali to je tema za neki drugi članak

Što o svemu ovom i šire kaže David Icke?

Ulomak iz knjige “Priče iz vremenske omče”

Vlada i ‘pravni’ sustav Sjedinjenih Država pod kontrolom su ‘Krune’. Kao što sam objasnio u drugom poglavlju, Kruna nije britanski monarh, kako se uglavnom vjeruje, već ‘City’, nezavisna država u Londonu. ‘City’ ili ‘Kruna’ zapravo je Crkva Vitezova templara, također poznata kao Krunski hram (Crown Temple) ili Krunski templar, a smještena je između Ulice Fleet i Victorijinog nasipa. Hramsko zemljište također je dom Krunskih ureda u Crown Office Rowu. Krunski hram kontrolira globalni’pravni’ sustav, uključujući onaj u Sjedinjenim Državama i Kanadi, jer su sve odvjetničke komore franšize Međunarodne odvjetničke komore u Inns of Courtu u Krunskom hramu smještenom u Chancery Laneu u Londonu. Sve odvjetničke komore franšize su Krune, i svi odvjetnici diljem svijeta polažu svečanu zakletvu Hramu, iako neki možda nisu svjesni da to čine. Odvjetnici s ‘licencijom’ komore moraju poštivati svoju zakletvu, obećanje i uvjete odanosti Krunskom hramu žele li biti «pozvani u odvjetnički stalež« i raditiu ‘pravnoj’ struci.

‘Vladajući’ monarh također je podređen Krunskom hramu, što traje od vladavine kralja Johna u 13. stoljeću kada je kraljevski suverenitet prenesen na Krunski hram i, preko njega, na Crkvu u Rimu. Kralj John (1167.-1216.) odigrao je ulogu od ključne važnosti za ovu priču. U svetilištu ili kancelu Krunskog  suda Unutarnjeg hrama u siječnju 1215. kralj John suočio se sa zahtjevima engleskih baruna da potvrdi prava zapisana u povelji Magna Carta. Kad je 1215. potpisao Magnu Cartu, povijest je to zabilježila kao događaj koji je proširio ljudsku slobodu, ali pravi utjecaj bio je bitno drukčiji, kao što ćemo vidjeti.

‘Vlade’Sjedinjenih Država i Kanade također su podružnice Krunskog hrama, kao i američka ‘središnja banka’, Federalne rezerve. Svjetski bankarski sustav zapravo je pod kontrolom Krunskog hrama isto kao i ‘pravni’ sustav. Odvjetničkim komorama franšize dodjeljuju četiri doma odvjetničke komore (Inns of Court) u Temple Baru. To su Inner Temple, Middle Temple, Lincoln’s Inn i Gray’s Inn. Oni nisu ništa manje nego ekskluzivna tajna društva bez povelja ili statuta. Sami su sebi zakon. Inner Temple kontrolira franšizu pravnog sustava za Kanadu i Britaniju, dok Middle Temple radi to isto za Sjedinjene Države. Kraljica Elizabeta II članica je oba Templea.

Ranije u knjizi objasnio sam da Iluminati uvijek nastoje kontrolirati obje strane u svakoj situaciji. Tako su barem pet potpisnika američke Deklaracije o nezavisnosti bili odvjetnici Tempie Bara koji su prisegnuli na odanost Kruni! Još jedan agent Middle Templea za vrijeme stvaranja Sjedinjenih Država bio je Alexander Hamilton koji je organizirao Američki bankarski sustav u skladu s planom Krunskog hrama za kontrolu novih Sjedinjenih Država (‘država je pravni entitet Krune – krunska kolonija!).

Kao što je Michael Edward istaknuo u izvrsnoj internetskoj studiji:

«Amerikance su obmanuli da povjeruju kako su pravne Krunske kolonije koje su tvorile Novu Englesku bile nezavisne nacionalne države, ali one to nikada nisu bile, a nisu ni danas. Bile su i još su uvijek kolonije Krunskog hrama, kroz patente i povelje, bez pravnog autoriteta i nezavisnosti od vlasti i reda Krunskog hrama. Pravno, Država je kolonija Krunskog hrama.

«Ni američki narod ni britanska kraljica ne posjeduju Ameriku. Krunski hram posjeduje Ameriku putem prijevare onih koji su prisegnuli na odanost Middle Templar Baru. Krunski bankari i njihovi odvjetnici Middle Templara vladaju Amerikom kroz nezakonite ugovore, nezakonite poreze i ugovorne dokumente o lažnim pravima građana kroz prijevaru s dugovanjima, što se sve strogo provodi njihovim potpuno nezakonitim, ali ‘legalnim’, naredbama, pravilima i zakonicima sudova Krunskog hrama, našeg takozvanog ‘sudstva u Americi. To je zato što Krunski hram drži prava na zemljište i povelje o nekretninama za čitavu Sjevernu Ameriku.»

Sedmorica Middle Inn Templara koji su se zakleli na vjernost Krunskom hramu (uključujući Alexandera Hamiltona) bili su među članovima Ustavotvorne skupštine koji su potpisali dovršeni ‘Američki ustav’. Koje li simbolike u činjenici da kopije Američkog ustava i Deklaracije o nezavisnosti vise na zidu knjižnice Middle Templea u Londonu. Naposljetku, oni su bili sila koja je stajala i iza jednog i iza drugog. Dok su Templari Middle Bara koordinirali iluziju oslobođenja od prividnog vladara kralja Georgea III, i sam kralj također je bio prisegnuti član tog istog Middle Templea.

Michael Edward nastavlja:

«1776. je godina koja će zaista ostati zapamćena kao nesretna za sve Amerikance. To je godina u kojoj su Krunske Kolonije postale pravne Krunske Države. Deklaracija o nezavisnosti bila je pravni, ne zakonski dokument. Na objema stranama potpisali su je predstavnici Krunskog hrama. Pravno, objavila je da je status quo Krunskih Kolonija dobio novo pravno ime ‘Države kao posjed u izravnom vlasništvu Krune.»

«Američki narod obmanut je da vjeruje kako je proglasio zakonsku nezavisnost od Krune. Dokaz da su Kolonije još uvijek u vlasništvu Krune korištenje je riječi ‘Država’ koja se odnosi na ‘pravni zemljišni posjed’. Da je to zaista bio dokument od naroda i o narodu, i u Deklaraciji o nezavisnosti i u američkom Ustavu koristila bi se riječ ‘države’. Upotrebom riječi ‘Država’, pravno je ustanovljeno značenje vladanja zemljišnim posjedom. Sve sjevernoameričke Države vlasništvo su Krunskih templara kroz njihov pravni dokument, koji su potpisali njihovi predstavnici u objema strankama ugovora, poznatog kao Ustav Sjedinjenih Američkih Država.»

Britanija i Irska u vlasništvu su Crkve u Rimu

Tako Sjedinjene Države, zajedno s Kanadom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Irskom, kontrolira ‘Kruna’ Vitezova templara. Ali tko je vlasnik ‘Krune’ Vitezova templara? Pa, ovaj, papa, ili točnije, Iluminati koji ga kontroliraju. Dana 15. svibnja 1213. Naš prijatelj kralj John, koji je bio marioneta Templara, praktično je prepisao kraljevstvo Engleske i Irske na papu Inocenta III i Crkvu u Rimu, čemu su bili svjedoci Krunski Templari.

Kao što je kralj John tada rekao: «Ja sam svjedočim u kući Vitezova templara.« U povelji kralja Johna pisalo je:

«Želimo objaviti svima vama, kroz ovu našu povelju, s utisnutim našim žigom… ne natjerani silom ili potaknuti strahom, već po našoj dobroj i spontanoj volji i zajedničkom savjetu naših baruna, nudimo i slobodno predajemo Bogu i njegovim svetim apostolima Petru i Pavlu te našoj majci svetoj Rimskoj crkvi, i našem gospodinu papi Inocentu i njegovim katoličkim nasljednicima, čitavo kraljevstvo Engleske i čitavo kraljevstvo Irsku, sa svim njihovim pravima i pripadajućim povlasticama… zaklinjemo se na podaničku vjernost njemu, našem spomenutom gospodinu papi Inocentu, i njegovim katoličkim nasljednicima i Rimskoj crkvi… obvezujući naše baštinike i naše prijestolonasljednike po našoj supruzi zauvijek, da se na sličan način zaklinju na vjernost i odaju počast onome tko će u to vrijeme biti vrhovni poglavar, i Rimskoj crkvi bez prigovora. Kao znak… ustanovit ćemo trajnu obvezu i ustupak… od pripadajućih i posebnih prihoda naših spomenutih kraljevstava… Rimska crkva godišnje će primati tisuću maraca sterlinga… ostavljajući nama i našim nasljednicima naša prava, slobode i kraljevske povlastice; i sve navedene stvari, kako su gore opisane, želimo da vrijede trajno i čvrsto; i obvezujemo sebe i naše nasljednike da ne djeluju protiv njih. I ako se mi ili bilo tko od naših nasljednika usudi to pokušati, tko god on bio, osim ako se upozoren ne vrati svom kraljevstvu, i svojoj pameti, izgubit će pravo na kraljevstvo, i ova povelja o našim obvezama i ustupcima uvijek će ostati čvrsta.»

Povijesne priče koncentriraju se na činjenicu da se tom poveljom Kruna obvezala na plaćanje novca Rimskoj crkvi, ali u njoj također stoji da će ‘pravo na kraljevstvo’ biti izgubljeno prekrše li se odredbe ove povelje. Kad je kralj John 15. lipnja 1215. potpisao Magnu Cartu, prekršio je odredbe povelje dane papi i time izgubio pravo na svoje kraljevstvo. Papa Inocent III tada je proglasio Magnu Cartu ništavnom. Od tog vremena ‘Kruna’ je s monarha prešla na Vitezove templare koji, do današnjeg dana, vladaju Britanijom u korist Rimske (iluminatske) crkve.

To znači, krenemo li korak dalje, da naposljetku, kroz Krunski hram, Rimokatolička crkva također posjeduje Sjedinjene Države, Kanadu i sve države i odvjetničke komore koje (otvoreno ili tajno) kontrolira Kruna! To je razlog zašto je u Mirovnom sporazumu između američkih kolonija i britanske Krune iz 1783. pisalo:

«Kako je Božjoj providnosti bilo po volji da usmjeri odluku najsjajnijeg i najmoćnijeg vladara Georga III, milošću Božjom kralja Velike Britanije, Francuske i Irske, branitelja vjere, vojvode od Brunsvvicka i Lunebourga, vrhovnog rizničara i kneza izbornika Svetog Rimskog carstva itd., i Sjedinjenih Američkih Država…» {Moj naglasak)

Kakve li ironije da je Rimokatoliku zabranjeno biti britanski monarh, a i monarh i ‘kraljevstvo’ cijelo su vrijeme u vlasništvu Rimokatoličke crkve. A Rimokatolička je crkva… Babilonska crkva.

Dražen

Recent Posts
Showing 7 comments
 • Yo
  Odgovori

  “Uvjek sam volio knjige Davide Ickea. Oni su bili tako oštri, britki, beskompromisni i pogađali su točno u sridu. Meni željnom objašnjenja o ludosti i nelogičnosti ovog svijeta, njegove riječi su bile kao suho zlato. ”

  Heh, prije se uhvati neke konkretnije literature da naučiš sintaksu i gramatiku jezika….a onda piši o Ickeu (koji nije bas tako čist, nego je itekako sumnjiva masonska lutka)….

  • Valter
   Odgovori

   Zadnji komentatori, ”Yo” i ”Ime mi je anonimnost…….” isti su komentatori s identične IP adrese. Bismo li dobili odgovor da ”e-mail adresa ne postoji” ako bismo na navedene mailove koje je taj komentator naveo poslali pitanje za verifikaciju komentara?

   Kada uhvatim vremena to ću i učiniti, i ako su e-mail adrese lažne, taj komentator će zauvijek biti onemogućen u davanju komentara. Lašce ne trpim, a niti ostali administratori.

pingbacks / trackbacks
 • […] koji nije član komore odvjetnika kako hrabro drži svoju poziciju, napada članove komore koja je privatna asocijacija te izaziva juriscikciju suda. On za sebe kaže da ne izvršava pravo (practice law) već da ga […]

 • […] korporativne fikcije kroz rodni list ) su povezana s Vatikanom putem zakona ( Vatikan – Kruna – BAR(komora)- Sudci – ljudi) , i kroz novac (vrijednosti rođenja vatikanskog računa –  MMF –  Riznice ( Fed […]

 • […] , a dodjeljuje se u Temple Baru koja je postao poznat kao Krunski Bar , ili jednostavno kruna, CROWN . Odvjetničke komore su odgovorne za provođenje” žetve ” izgubljenih i prokletih […]

 • […] a dodjeljuje se u Temple Baru koji je postao poznat kao Krunski Bar, ili jednostavno kruna, CROWN. Odvjetničke komore su odgovorne za provođenje “žetve” izgubljenih i prokletih […]

 • […] li mogli slutiti da Hrvatska odvjetnička komora uopće nije Hrvatska već je ista franšiza Londonske Krune kao i sve komore diljem svijeta. Ali to […]

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje